Физическа охрана

„ВИКИНГ - НИКОЛОВ“ ЕООД осигурява въоръжена и невъоръжена физическа охрана на обекти, персонална охрана, инкасова дейност, охрана на масови мероприятия, като физическата охрана на обектите се организира на подвижен и стационарен принцип.

Фирмата охранява обекти с различна дейност и предназначение(административни сгради, промишлени предприятия и стопански обекти, държавни учреждения, военни поделения, обекти от инфраструктурата, учебни заведения, общински обекти, здравни заведения, строителни обекти, складови бази и др.). Част от охраняваните обекти са от национално и стратегическо значение за икономиката и отбраната на страната.

Във „ВИКИНГ-НИКОЛОВ“ ЕООД има сформирано специализирано звено за проучване, набиране, обучение и практическа подготовка на кадровия състав, като изискванията и критериите към тях са добра физическа и професионална подготовка,  добро интелектуално ниво и трудоспособна възраст. Сътрудниците по охрана разполагат с утвърдено от компетентните органи на МВР униформено облекло с отличителни знаци и са обезпечени с необходимите средства за комуникация (радиостанции и мобилни телефони), помощни и защитни средства, а при въоръжена охрана и с късо или дълго бойно огнестрелно оръжие. Служителите полагат грижа за опазване на реда и спокойствието в охраняваните обекти, както и тяхното нормално функциониране.

Ръководния състав на фирмата се състои от служители с богат професионален опит в областа на охранителната дейност, висока квалификация и дългогодишен стаж, придобит в поделенията на МВР и МО.

Фирма „Викинг - Николов” ЕООД осигурява квалифицирани служители, грижещи се за живота и здравето на охраняваните лица при извършване на персонална охрана, като клиентите на фирмата могат напълно да разчитат на отлична организация, коректност, спокойствие, дискретност и конфеденциалност.

Фирма „Викинг - Николов” ЕООД разполага с опит, квалифицирани специалисти и ресурси за организиране и осъществяване и провеждане на масови мероприятия. При осъществяване охрана на мероприятия, действията на охранителния състав са насочени към обезпечаване спокойното и безпрепятствено протичане на мероприятията (масови прояви или дейности с краткосрочен характер).

Новини

Информация

Централен офис
София 1113, 
жк. Изток,ул. "Николай Хайтов" №12, ет. 5
тел: +359 2 418 17 56 
Факс: +359 2 878 05 49
GSM: +359 888 505 959
e-mail: viking.nikolov@abv.bg 
www.asoviking.com